Webmaster Tools » Keyword Density Analyzer » Results

Keyword Density Analyzer Keyword Density Analyzer Results

Page Information

Analyzed URLhocnauanonline.blogspot.com/recipes/smoothies/kem-duong-da-bites.html More info
Title| Học nấu ăn online miễn phí ngon tuyệt vời tại tphcm
Size77,256 bytes
Word count132
Text ratio2.58% of text remained after stripping HTML code and extra spaces

Plain text

Title analysis

Title text| Học nấu ăn online miễn phí ngon tuyệt vời tại tphcm
Title keywords in the page body
WordCountDensity
học 12 9.09%
nấu 21 15.91%
ăn 22 16.67%
online 2 1.52%
miễn 2 1.52%
phí 3 2.27%
ngon 16 12.12%
tuyệt 2 1.52%
vời 2 1.52%
tại 2 1.52%
tphcm 7 5.30%
total 91 68.94%

Meta keywords analysis

Meta KeywordsN/A

Meta description analysis

Meta DescriptionHọc Nấu Ăn Online hướng dẫn nấu ăn với hơn 1000 món cùng các công thức và bí quyết nấu ăn ngon đơn giản dễ làm
Meta Description keywords in the page body
WordCountDensity
học 12 9.09%
nấu 21 15.91%
ăn 22 16.67%
online 2 1.52%
hướng none 0.00%
dẫn none 0.00%
với none 0.00%
hơn none 0.00%
1000 none 0.00%
món 12 9.09%
cùng 2 1.52%
các none 0.00%
công none 0.00%
thức 1 0.76%
none 0.00%
none 0.00%
quyết none 0.00%
ngon 16 12.12%
đơn 4 3.03%
giản 4 3.03%
dễ none 0.00%
làm 6 4.55%
total 102 77.27%

Top keywords by density

The top 25 most frequent words on this page (some common words and words shorter than 3 symbols are skipped):

WordCountCount in H1-H6Count in LinksCount in ALTsDensity
nấu 21 0 11 4 15.91%
ngon 16 0 13 6 12.12%
cách 14 0 14 6 10.61%
học 12 0 2 1 9.09%
món 12 0 12 2 9.09%
tphcm 7 0 2 1 5.30%
làm 6 0 6 3 4.55%
nhất 5 0 4 2 3.79%
chay 5 0 5 2 3.79%
sửa 5 0 5 0 3.79%
chỉnh 5 0 5 0 3.79%
bánh 5 0 5 2 3.79%
giản 4 0 2 1 3.03%
cực 4 0 4 1 3.03%
canh 4 0 4 2 3.03%
dạy 4 0 3 0 3.03%
ngày 4 0 4 1 3.03%
đơn 4 0 2 1 3.03%
nay 3 0 3 1 2.27%
trường 3 0 2 0 2.27%
hiện 3 0 3 1 2.27%
phí 3 0 1 1 2.27%
thái 2 0 2 1 1.52%
mắm 2 0 2 1 1.52%
online 2 0 1 1 1.52%

Top keywords by score

The most important 25 words on this page sorted by their weight score:

WordScoreCountCount in H1-H6Count in LinksCount in ALTsDensity
nấu 86 21 0 11 4 15.91%
ngon 82 16 0 13 6 12.12%
học 72 12 0 2 1 9.09%
tphcm 67 7 0 2 1 5.30%
phí 63 3 0 1 1 2.27%
vời 62 2 0 1 1 1.52%
tại 62 2 0 1 1 1.52%
online 62 2 0 1 1 1.52%
miễn 62 2 0 1 1 1.52%
tuyệt 62 2 0 1 1 1.52%
cách 21 14 0 14 6 10.61%
món 18 12 0 12 2 9.09%
làm 9 6 0 6 3 4.55%
sửa 8 5 0 5 0 3.79%
bánh 8 5 0 5 2 3.79%
nhất 7 5 0 4 2 3.79%
chay 8 5 0 5 2 3.79%
chỉnh 8 5 0 5 0 3.79%
cực 6 4 0 4 1 3.03%
dạy 6 4 0 3 0 3.03%
canh 6 4 0 4 2 3.03%
ngày 6 4 0 4 1 3.03%
giản 5 4 0 2 1 3.03%
trường 4 3 0 2 0 2.27%
nay 5 3 0 3 1 2.27%

Phrases

Showing the phrases with more than 1 occurrence (some short phrases and phrases with common words are skipped):

5-Word PhraseCount
học nấu ăn online miễn 2
thái chay ngon nhất hiện 2
ăn dặm ngon mỗi ngày 2
tuổi ăn dặm ngon mỗi 2
tháng tuổi ăn dặm ngon 2
10 tháng tuổi ăn dặm 2
đến 10 tháng tuổi ăn 2
cách nấu cháo cho trẻ 2
làm chè khúc bạch vani 2
cách làm chè khúc bạch 2
bột gạo xắt cực ngon 2
canh vịt bột gạo xắt 2
bánh canh vịt bột gạo 2
nấu bánh canh vịt bột 2
cách nấu bánh canh vịt 2
chay ngon nhất hiện nay 2
mắm thái chay ngon nhất 2
nấu ăn online miễn phí 2
nấu bánh canh chay ngon 2
ăn online miễn phí ngon 2
online miễn phí ngon tuyệt 2
miễn phí ngon tuyệt vời 2
phí ngon tuyệt vời tại 2
ngon tuyệt vời tại tphcm 2
cách nấu bánh canh chay 2
bánh canh chay ngon vô 2
món mắm thái chay ngon 2
canh chay ngon vô cùng 2
chay ngon vô cùng đơn 2
ngon vô cùng đơn giản 2
nhổ răng là tốt nhất 2
cách làm món mắm thái 2
làm món mắm thái chay 2
nấu ăn ngon đơn giản 2
4-Word PhraseCount
cách nấu bánh canh 4
trường dạy nấu ăn 3
học nấu ăn online 2
chè khúc bạch vani 2
cách làm tào phớ 2
nấu bánh canh vịt 2
bánh canh vịt bột 2
canh vịt bột gạo 2
gạo xắt cực ngon 2
cách làm chè khúc 2
làm chè khúc bạch 2
nấu cháo cho trẻ 2
cách nấu cháo cho 2
chay ngon nhất hiện 2
đến 10 tháng tuổi 2
10 tháng tuổi ăn 2
tháng tuổi ăn dặm 2
tuổi ăn dặm ngon 2
dặm ngon mỗi ngày 2
học nấu ăn tphcm 2
ngon nhất hiện nay 2
mắm thái chay ngon 2
thái chay ngon nhất 2
bánh canh chay ngon 2
ăn online miễn phí 2
online miễn phí ngon 2
miễn phí ngon tuyệt 2
phí ngon tuyệt vời 2
ngon tuyệt vời tại 2
tuyệt vời tại tphcm 2
nấu bánh canh chay 2
canh chay ngon vô 2
nấu ăn online miễn 2
chay ngon vô cùng 2
ngon vô cùng đơn 2
vô cùng đơn giản 2
sau khi nhổ răng 2
răng là tốt nhất 2
cách làm món mắm 2
làm món mắm thái 2
món mắm thái chay 2
ăn ngon đơn giản 2
3-Word PhraseCount
cách nấu bánh 4
nấu bánh canh 4
trường dạy nấu 3
nấu ăn tphcm 3
khúc bạch vani 2
bánh canh vịt 2
canh vịt bột 2
xắt cực ngon 2
cách pha chế 2
cách làm chè 2
làm chè khúc 2
chè khúc bạch 2
nấu ăn online 2
cách nấu cháo 2
nấu cháo cho 2
nhất hiện nay 2
cháo cho trẻ 2
đến 10 tháng 2
10 tháng tuổi 2
tháng tuổi ăn 2
dặm ngon mỗi 2
ngon mỗi ngày 2
cách làm tào 2
thái chay ngon 2
ngon nhất hiện 2
canh chay ngon 2
online miễn phí 2
miễn phí ngon 2
phí ngon tuyệt 2
ngon tuyệt vời 2
tuyệt vời tại 2
vời tại tphcm 2
bánh canh chay 2
chay ngon vô 2
chay ngon nhất 2
ngon vô cùng 2
cùng đơn giản 2
khi nhổ răng 2
cách làm món 2
món mắm thái 2
mắm thái chay 2
ăn online miễn 2
ngon đơn giản 2
2-Word PhraseCount
cách làm 6
cách nấu 6
chỉnh sửa 5
bánh canh 4
đơn giản 4
chay ngon 4
nấu bánh 4
hiện nay 3
cực ngon 3
ăn tphcm 3
trường dạy 3
10 tháng 2
canh vịt 2
cháo cho 2
tháng tuổi 2
nấu cháo 2
dặm ngon 2
ngon mỗi 2
bạch vani 2
khúc bạch 2
mỗi ngày 2
chè khúc 2
cách pha 2
ăn online 2
tốt nhất 2
nhất hiện 2
ngon nhất 2
thái chay 2
mắm thái 2
online miễn 2
nhổ răng 2
cùng đơn 2
canh chay 2
tại tphcm 2
tuyệt vời 2
ngon tuyệt 2
phí ngon 2
miễn phí 2
ngon đơn 2

Analyze keyword density for another URL

Download time 0.5544 sec., processing time 0.0153 sec.